7905 – 5V 1.5A

2.000

Ic  – Ic ổn áp 7905 – 5V 1.5A – Hàng tháo máy