Tụ hóa 100uF450V

7.000

Tụ điện – Tụ hóa: 100uF450V
Hàng tháo máy.
Chân cắm