Tụ điện 220uF200V

6.000

  • Tụ điện – Tụ hóa:  220uF200V
  • Hàng tháo máy.
  • Chân cắm