KIA7912

3.000

IC – IC ổn áp KIA7912 – Hàng tháo máy