KA7909

3.000

IC – IC ổn áp KA7909 – Hàng tháo máy