Đi ốt cầu 25A 800V D25XB80

12.000

Đi ốt cầu 25A 800V D25XB80. Diot – Diot chỉnh lưu – Linh kiện bếp từ. Chân cắm